ଲମ୍ବା ଚକଚକିଆ ତରଙ୍ଗ କେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରୁନେଟ୍ ମହିଳା |

ଶରୀରର ଆର୍ଦ୍ରତା |

  • ପ୍ରାଇଭେଟ ଲେବଲ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କ୍ରିମ୍ |

    ପ୍ରାଇଭେଟ ଲେବଲ୍ ସୁଗନ୍ଧିତ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କ୍ରିମ୍ |

    ଆମର ହାତକୁ ବହୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିମର ପରିସର ଏଠାରେ ଅଛି |

    କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ହାତଗୁଡିକ କିଛି ପରିଶ୍ରମୀ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |ଆପଣ ଡିସ୍ ଧୋଇବା, ଫିଡ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ସାଧା ଗ୍ରାଫ୍ଟିଙ୍ଗ୍, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ଆସେ ଆମେ ଏକ ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ଦେଇପାରିବା |ଚର୍ମକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା କେତେ ମହତ୍ is ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଏବଂ ଶୀତ ମାସରେ ଏହା ଚତୁର ହୋଇଯାଏ |ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ କ୍ରିମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେପରିକି ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ କ୍ରିମ୍ ମାଉସ୍, ଆମର ମିନି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ପରିସର (ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗରେ ପପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ), ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛୁ |ଶୁଖିଲା ହାତକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ |

nav_icon