ଲମ୍ବା ଚକଚକିଆ ତରଙ୍ଗ କେଶ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ରୁନେଟ୍ ମହିଳା |

ମାସ୍କ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

 • 24k ଗୋଲଡେନ୍ ମାସ୍କ ପିଲ୍ ଆଣ୍ଟି ରାଇଙ୍କଲ୍ ଫେସିଆଲ୍ ମାସ୍କ ସୁନା ମୁଖ ମାସ୍କ ବନ୍ଦ |

  24k ଗୋଲଡେନ୍ ମାସ୍କ ପିଲ୍ ଆଣ୍ଟି ରାଇଙ୍କଲ୍ ଫେସିଆଲ୍ ମାସ୍କ ସୁନା ମୁଖ ମାସ୍କ ବନ୍ଦ |

  ଏହା ମହୁର ମହତ୍ତ୍ with ସହିତ ନିର୍ମିତ ଏକ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ମାସ୍କ |ଗୋଟିଏରେ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଏବଂ ମସାଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଲିକନ୍ ବ୍ରଶ୍ ସହିତ ଆସେ |

  1. ଯତ୍ନରୂପେ ମନୋନୀତ ମହୁର ମୂଳ ଚର୍ମ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ |

  2. ଚର୍ମର ଇଲାସ୍ଟିସିଟି ବ, ାନ୍ତୁ, ଶୁଖିଲା, ରୁଗ୍ ଏବଂ ଖାଲି ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ |

  3. ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆର୍ଦ୍ରତା ଚର୍ମରେ ଭରପୂର |

  4. ତ୍ୱଚାକୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରରୁ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |

  5. ସିଲିକା ଜେଲ୍ ବ୍ରଶ୍ ମୁଣ୍ଡ, ଚର୍ମକୁ ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଚର୍ମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅବଶୋଷଣ କରନ୍ତୁ |

nav_icon